Privacy Policy

Prelucrare date personale recrutare INTERMED CREW MANNING

1. Abstract

Societatea INTERMED CREW MANNING împreună cu societățile partenere garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate de către noi în scopul activității de recrutare de personal, în acord cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prelucrarea de date cu caracter personal efectuată de INTERMED CREW MANNING împreună cu societățile partenere constă în activități sau ansamblu de activități și procese care sunt efectuate asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi, dar fără a fi limitat la acestea: colectarea, înregistrarea în baze de date, sortarea, organizarea, stocarea, modificarea, analiza manuala sau utilizand aplicații specifice, actualizarea, utilizarea, transmiterea către terți, diseminare, combinarea, blocarea sau ștergerea definitivă a datelor respective.

INTERMED CREW MANNING împreună cu societățile partenere nu solicită categorii speciale de date personale, însă în măsura în care acestea sunt furnizate in mod voluntar, sau sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată, aceste date vor fi tratate și prelucrate în deplin accord cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

2. Datele de contact ale operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor personale

INTERMED CREW MANNING – SRL
Constanța, str. Petru Vulcan nr. 113,
Telefon: 0241-502 502, 0341-425 425
Email: office@intermedcrew.ro
Web site: www.intermedcrew.ro

Responsabilul de protecția datelor pentru INTERMED CREW MANNING:

INTERCRIS SRL
dataprotection@interdata.ro

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Societatea INTERMED CREW MANNING prelucrează datele dumneavoastră personale în mod legal, cu transparență și cu obiectivul de a vă asigura o protecție maximă, respectând întocmai prevederile REGULAMENTULUI UE 2016/679 din 27 aprilie 2016, articolul 6, aliniatul 1, litera (a), și articolul 9, aliniatul 2, litera (a) și litera (e).

4. Categorii de date cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal vizate și prelucrate de către INTERMED CREW MANNING sunt:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de domiciliu;
 • Cod Numeric Personal (CNP);
 • Serie și numar carte de identitate;
 • Numar de telefon personal;
 • Adresa de email personal;
 • Diplome de studii;
 • CV-ul persoanei vizate.

5. Transferul datelor cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și utilizate exclusiv de INTERMED CREW MANNING împreună cu societățile partenere.

6. Perioada stocării datelor cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal vizate vor fi stocate până când persoana vizată va cere expres ștergerea acestora printr-o cerere scrisă către dataprotection@interdata.ro.

7. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date: – dreptul de a obţine de la INTERMED CREW MANNING la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate;
 • Dreptul de intervenţie asupra datelor: – dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor care nu este conformă legii, în special a datelor incomplete și inexacte;
 • Dreptul de opoziție:
 •  Dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț sau să fie dezvăluite unor terți;
  – Dreptul la portabilitatea datelor;
  – Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice;
  – Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de REGULAMENTUL UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care v-au fost încălcate;
  – Dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la modul de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile menționate puteți înainta o cerere scrisă către dataprotection@interdata.ro.
Oricare dintre drepturile menționate anterior pot fi exercitate prin intermediul dreptului de a vă adresa justiției la instanțele competente și/sau a dreptului de a înainta o plângere către Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).